TAJAAJILA WALDAA KEENYAA

Waldaan Kiristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag tajaajila idilee ishee keessatti tajaajila harmaan gadii kenniti.

Cidha

Efe 5:25

Gad fageenyaaf

Qorannaa Macaafa Qulqulluu

2 Xim 3:16-17

Gad fageenyaaf

Cuuphaa

1 Qor 10:20-21

Gad fageenyaaf

AKKAMITTI ISIN GARGAARRU?

Namootni gara isaa akka dhufan dhugaa beekuu bira akka gahans jaalala Waaqayyooti. Akkuma Maat 11:28 irratti jedhutti,


"Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan, ba'aanis kan isinitti ulfaatu gara koo kotta; anis boqonnaa isiniifan kenna."


Kan gargaarsa feetan, kallattiidhaanis tahe karaa marsaa keenyaa kan nu quunnamaa waliin fuula Waaqayyoo barbaannaa Innis sagalee isaatiif amanamaa dhaatii.


Sagantaa sanbata guddaa irratti hirmaachuu yoo feetan torbee torbeen sa'a 15:00-17:00 waliin waaqeffanna.

BARUMSA DUBBII WAAQAYYOO YOO BARBAADDAN

Waldaa keenya miseensotnishees tahe namootni fedha qaban hundi dubbii Waaqayyoo qorachuudhaan beekumsa sagalee Waaqayyo dabalachuu akka danda'aniif barumsa yeroo dhaa gara yerootti bifa adda addaatiin, seminaaraa, konfiraansii, leenjii fi kkf ni kenniti.

Itti dabalata immoo namoota amantii isaanii cimsachuu fedhaniif maraa marsaan barumsa amantii cimsannaa ni kenniti.

Gad fageenyaa sagalee Waaqayyoo yoo qorachuu feetan nu quunnamaa.