Cidha

Gaa’elli hundumaa biratti ulfina-qabeessa haa ta’u, ciisichi gaa’elaas hin xureeffamin!Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira. Ibroota 13:4