Cidha

Efe 5:25

Waayyee gaa’ilaa Macaafnii qulqulluun maal jedha?

Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume; dhiraa fi dubartii isaan uume; Waaqayyo isaaniin , Horaa, baay’adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa! …., Sera Uumamaa 1:27-28

Waayyee Jireenya maatii Kristiyaanaa fi Adeemsa Gaa’ilaa quba qabduu?

Mee dubbisaa!

Jireenya Maatii Kiristiyaanaa fi Adeemsa gaa’ilaa