Cidha

Efe 5:25
Waayyee gaa’ilaa Macaafnii qulqulluun maal jedha? Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume; dhiraa fi dubartii isaan uume; Waaqayyo isaaniin , Horaa, baay’adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa! …., Sera Uumamaa 1:27-28 Waayyee Jireenya maatii Kristiyaanaa fi Adeemsa Gaa’ilaa quba qabduu? Mee dubbisaa! Jireenya Maatii Kiristiyaanaa fi Adeemsa gaa’ilaa

Cuuphaa

1 Qor 10:20-21
Lorem ipsum dolor sit amet donec eget. Et sunt consectetuer maecenas. Ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo.